Ontwerp en ontwikkeling

Cultuurhelden, cultuureducatie in Delft

Op verzoek van VAK-Delft is in de afgelopen twee jaar vorm en inhoud gegeven aan het verhogen van de kwaliteit van cultuureducatie in de stad. Daarbij werden twee actielijnen uitgewerkt. Het scholen en verhogen van de deskundigheid van een aantal scholen in de stad. En het scholen van kunstdocenten die samen met de leerkrachten aan de slag zullen gaan om de vertaalslag op de werkvloer van de scholen zichtbaar te maken. Met als doel cultuureducatie in het hart van het onderwijs een vanzelfsprekende plaats te geven. (www.cultuurhelden.nl )

Na twee jaar is de basis gelegd op de deelnemende scholen. De komende periode wordt gewerkt aan het verankeren en verdiepen van de basis die in de afgelppen twee jaar is gelegd

 

Talentontwikkeling in Maastricht

In de afgelopen jaren werd in het programma CMK, dat in Maastrciht werd ingevuld met Toon je Talent, igewerkt aan het leggen van een basis voor deze aanpak. Daarvoor wordt het eerder ingezette traject voortgezet en zullen leerkrachten en aanbieders met elkaar aan het werk gaan om gezamenlijk nieuwe educatieve producten te ontwikkelen die passen in het beoogde programma. Daarnaast zullen leerkrachten worden geschoold op het gebied van talentontwikkeling. Hoe herken je talent? En wat doe je als je het eenmaal herkend hebt? Hoe begeleid je talenten zodat ze tot ontwikkeling kunnen komen?

Een derde lijn is het verhogen van de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van leerkrachten op cultureel gebied en vakdocenten op het gebied van onderwijs en creatief denken en handelen.

 

Toon je Talent Maastricht vmbo

Komend jaar wordt scholing verzorgd die onderdeel is van een programma dat de vmbo-scholen in de stad mee moet nemen in de verdere doorontwikkeling van Toon je Talent

 

HO-OP

Samen met DMBackonTrack en CEC is een traject ontwikkeld om hogeropgeleiden weer aan het werk te krijgen. Het traject is vormgegeven als een reis, een zoektocht naar nieuwe inzichten en mogelijkheden. De deelnemers werken in de start van het traject aan de ontwikkeling van een Plan van Aanpak om een probleem van een bedrijf waar zij aan het werk zijn, op te lossen. In dit eerste gedeelte krijgen zij daarvoor input vanuit het perspectief van persoonijke ontwikkeling, marketing en creativiteit. Het eerste deel van het traject wordt afgesloten met een presentatie van de Plannen van Aanpak. Daarna gaan zij aan het werk om de plannen ook daadwerkelijkuit te voeren. Daarbij wordt een coaching-on-the-job verzorgd.

Een eerste versie is eind 2013, begin 2014 van start gegaan.

 

KPO-Roosendaal

Een groep leerkrachten en icc-ers van de KPO-scholen in de gemeente Roosendaal hebben afgelopen jaar onder leiding van ContraPunt een aantal bijeenkomsten gehouden waarin zij zich oriënteerden op de mogelijkheden die cultuuredcuatie binnen de scholen van het bestuur en het strategisch beleidsplan kan hebben.

De resultaten van deze bijeenkomsten zijn daarna in een vervolgbijeenkomst voorgelegd aan de directies van de scholen.

Op basis van deze ontwikkelingen is een voorstel gedaan voor een vervolgtraject waarin de scholen meegeneoemn worden in het integreren van cultuur in gezamenlijke termen van het strategisch beleidsplan en op maat van de keuzes die iedere school daar zelf in heeft gemaakt.

 

OBO-Roosendaal

Met de scholen van de OBO-scholen in de gemeente Roosendaal gaat ContraPunt komend schooljaar aan de slag om de mogelijkheden te verkennen om cultuur een vanzelfssprekende plaats te geven in de visies die de diverse scholen hebben ontwikkeld op basis van de gezamenlijke kaders die deze scholen verbinden.

 

Cultuureducatie boven C-niveau, Zeeland

In de provincie Zeeland is binnen het programma CMK gekozen om te sturen op meer dialooggericht werken tussen scholen en aanbieders.

In de aanloop van de uitvoering van acties is met de diverse coördinatoren die actief zijn in de provincie gewerkt aan het formuleren van een gezamenlijk verhaal.

In vervolg daarop wordt in het komende schooljaar door ContraPunt/Pieter Mols een uitgebreid scholingpakket utigevoerd dat er op gericht is om zowel de icc-ers op de scholen en als de aanbieders in de provincie mee te nemen in dat gezamenlijek verhaal. Om op die manier dialooggericht werken tot stand te brengen in de komende jaren.

 

Cultuur&ik, Eindhoven

In de gemeente Eindhoven werken Fontys HKE, Korein en CKE nauw samen in het realiseren van een programma Techniek&ik (www.talentenik.nl)

Naar analogie van dat programma wordt nu ook een versie ontwikkeld waarin cultuur centraal staat: Cultuur&ik.

In opdracht van de samenwerkignpartners werd samen met Annemieke Huisingh een pedagogische brochure geschreven die de pedagogische basis vormt voor dit programma.

Op dit moment wordt gewerkt aan de praktijkvertaling van Cultuur&ik. Dat zal onder meer vorm krijgen in een basistraining voor leekrachten, leidsters en educatief medewerkers in de stad. Een programma dat gericht is op het inrichten van een leeromgeving waarin kinderen hun creativiteit verder kunnen ontwikkelen. En waar naast wetenschap en techniek de focus gericht is op de kunsten.

Komend schooljaar wordt dit pakket uitgeprobeerd op een aantal scholen en de pabo in de stad.

 

Uitkijktoren Weert

De Uitkijktoren in Weert heeft creativiteit hoog in het vaandel staan. Dat wordt op de school onder meer zichtbaar in een caroussel waarin kinderen op basis van eigen keuzes aan de slag kunnen om hun creatieve vermogens te ontwikkelen. In een voglende stap wil de school creativiteit verbinden met wereldoriëntatie. In het vorige schooljaar zijn daarvoor een aantal studiedagen ingericht om de noodzakelijke visie en tools eigen te maken. In het komende schoojaar gaan we aan de slag om daar ook daadwerkelijk onderwijspraktijk van te maken. Samenwerking met culturele vakdocenten van het RICK speelt daarin een belangrijke rol.

 

Visie op cultuureducatie Barneveld

Vier culturele instellingen in de gemeente Barneveld: theater, muziekschool, museum en bibliotheek werken aan een gezamenlijke visie op cultuuredcautie. Om vervolgens op basis van die visie praktijkvertalingen te kunnen realsieren waarbij cultuur op de scholen een vanzalfsprekende plaats in gaat nemen. De regie van de begeleiding van dit trajcet is in handen van Cultuurmij Oost/Joop Mols. ContraPunt levert ondersteuning, advies en  ideeën.

 

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media