Workshops

- A room with a view. Vier bijeenkomsten waarin uitgaande van vensters in kunstwerken werd onderzocht hoe kunstenaars naar de wereld kijken. Het verhaal achter die werkwijze werd toegepast op de eigen werkpraktijk van de deelnemers. Onderdeel van de cursus: Heel de mens van Quinenssence/Lenny van Genderen. 2001

- De verkeerde wereld. Fusiebijeenkomst Daelzicht. Bijeenkomst van de juist gefuseerde stichting Daelzicht waarin medewerkers met elkaar in gesprek werden gebracht over de achtergronden van de nieuwe stichting. Vanuit een toekomstperspectief keken zij terug naar hun functioneren nu. In opdracht van Stichting Daelzicht, Sittard, 5 juni 2001

- Zelfportret voor 2040. Henrdix UTD. Activiteit in kader fusieproces Hendrix UTD. Beeldonderzoek van de nieuwe organisatie naar een na te streven gezamenlijk toekomstbeeld dat werd opgebouwd uit de individuele beelden van de leden van het nieuwe Management Team. In opdracht van Godelieve Spaas Consultancy, 6 maart 2001

- A personal tower. Workshop in kader van een ontwikkeltraject in de sector agrotechniek/voeding. Doel om vanuit een visie op persoonlijk functioneren tot een gezamenlijk toekomstbeeld te komen. In opdracht van Jaap de Lange Consultancy. April 2002

- Maak je breed voor kwaliteit. Workshop: De betekenis van een wit schilderij. Over betekenisgeving en kunst als metafoor voor kwaliteit van onderwijs. In opdracht van CED-groep Rotterdam. Maart 2003

- Op naar meer werkplezier. Workshop: De betekenis van een wit schilderij toegepast op thema van de studiedag. In opdracht van Consent-schoolbegeleiders. April 2003

- Een volledig beeld van jezelf. Workshop op onderwijsdag van De Kempen SBD. Zelfportretten van kunstenaars als inspiratie voor een breder beeld van jezelf. In opdracht van De Kempen SBD. Mei 2003.

- De betekenis van een wit schilderij. Workshop op studiedag onderwijs CED-groep over kwaliteit in de breedste zin. De kwaliteit van kunsteducatie geïntroduceerd aan de hand van een praktische workshop die leidde tot het formuleren van een methodisch didactisch frame. In opdracht van CED-groep Rotterdam. September 2004.

- Wat is erfgoededucatie? Een workshop in de vorm van een invuloefening waarin cursisten van het project Villa Futura werden uitgedaagd om na te denken over de grenzen van erfgoededucatie. In opdracht van Vlaams Centrum voor Volkscultuur. Brussel. Maart 2006

- Vraaggericht werken in cultuureducatie. Workshop voor consulenten cultuureducatie Pier K om strategieën te ontwikkelen om meer vraaggericht te werken. Opdracht van Pier K. Maart 2006

- Out of the box. Verkennende workshop om ondernemers en directeuren basisonderwijs te laten samenwerken. In opdracht van schoolbestuur SKOzoK. Juli 2006.

- Roots. Wie zijn wij? Een studiedag voor New Shoes Today om aan de hand van werkopdrachten naar analogie van kunst te onderzoeken wie we eigenlijk zijn en willen zijn. In opdracht van New Shoes Today. September 2006

- Wat is erfgoededucatie. Een invuloefening. Workshop voor deelnemers icc-traject Maastricht om keuzes te leren maken op het gebied van erfgoededucatie in de stad. In opdracht van Kaleidoscoop Maastricht. September 2006

- Strips en kunstrecepten. Workshops voor leerkrachten basisonderwijs om kunsteducatie dicht bij huis vorm te geven. Een workshop waarin een methode wordt aangereikt om aan de hand van de zintuigen, kunst dicht bij huis betekenis te geven. Waarin actief, receptief en reflectief werken wordt uitgewerkt in de vorm van strips die kinderen zelfstandig uit kunnen voeren. Introductie van het concept open-vorm. In opdracht van Fontys Pabo-Eindhoven. April 2007

- Beer is verliefd. Workshop directietweedaagse schoolbestuur SKOzoK. Presentatie van het prentenboek Beer is verliefd gaf aanleiding voor het uitwerken van het thema ‘Passie voor je werk’ in diverse workshops: muziek, drama, foto en film, cabaret, schilderen, … Samenvoeging en een revue als afsluiting van de tweedaagse. April 2007

- Cultuureducatie nader bekeken. Workshop voor docenten Fontys Pabo-Eindhoven. De mogelijkheden en betekenis van cultuureducatie praktisch bekeken in een workshop die bestaat uit een lezing, zelf aan het werk in het Van Abbemuseum en reflectie op de ontdekte mogelijkheden. In opdracht van Fontys Pabo-Eindhoven. April 2007

- Identiteit en school. Vervolg op een studiedag waarin identiteit als fenomeen werd onderzocht, werd op deze dag verder ingegaan op de consequenties die de eerste dag verwoord waren. Hoe kun je identiteit op en basisschool van vandaag zichtbaar maken? In opdracht van schoolbestuur SKPOK. Mei 2007

- Willen en kunnen. Studiedag voor een basisschool waarin in het eerste deel van de dag wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een gewenst toekomstbeeld. Wat willen we? In de middag wordt doorgewerkt om na te gaan wat we daar dan voor moeten doen. Wat kunnen we? Kunstwerken als metafoor voor het samen functioneren. Opdracht van basisschool De Ganzebloem. Maart 2007.

- Erfgoed als treinreis. Erfgoedbeleving op Culturele Onderwijs Tentoonstelling 2008. Een erfgoedbeleving in de vorm van een treinreis waarin theater, drama, muziek, filosofie en film samenwerkten om deelnemers een reis te laten maken waarin interpretatie en betekenisgeving centraal stonden. Opdracht van Cultuurnetwerk Nederland. Januari 2008

- Erfgoed op reis. Workshop voor Mytylschool Eindhoven. Een aangepaste erfgoedreis. Maart 2008

- In elkaars huid kruipen. Activiteit in het kader van de samenvoeging van twee gemeentelijke afdelingen tot een nieuwe afdeling. Workshop om elkaars werk te leren kennen aan de hand van een echte gemeentelijke opdracht voor een nieuw inrichting van een stedelijke as in de gemeente. Opdracht gemeente Veldhoven. Juni 2008

- Gevonden voorwerpen. Workshop op studiedag openbaar onderwijs omgeving Den Bosch. Een treinreis als metafoor. Op de stations waar de trein stopt worden de gevonden voorwerpen iedere keer op een andere manier geïnterpreteerd. ‘Wat is erfgoed?’ vraagt de conducteur op het einde van de reis. April 2008

- Cultuur als gereedschap. Workshop waarin samen met de icc-ers van basisschool Toermalijn een avond werd verzorgd om het beleidsplan van de icc-ers te vertalen naar de teamleden. Opdracht van basisschool Toermalijn Heesch. Oktober 2008

- Cultuur in de BSO. Workshop voor medewerkers Kinderstad om cultuur in de BSO vorm te geven. In opdracht van Kinderstad. Oktober 2008

- In gesprek. Een invuloefening. Het uitlokken van een scherp gesprek tussen leerkrachten basisonderwijs en vertegenwoordigers van culturele instellingen. Wat is cultuureducatie, maar dan op het scherpst van de snede. In opdracht van Cultuurpunt Venray. November 2009

- BeeldPop. Workshop om een start te maken met het ontwikkelen van een POP, Persoonlijk OntwikkelingsPlan maar dan in beeld, in plaats van in woord. In opdracht van Kaliber. November 2009

- Brainstorm Trier-Den Bosch. Workshop waarin naar analogie van de volksprent De Brede en de Smalle Weg een traject werd verkend om een inhoudelijk uitwisseling vorm te geven tussen docenten basisonderwijs in Den Bosch en Trier. Een uitwisseling op het gebied van cultuureducatie. In opdracht van De Brede Bossche Scholen. November 2009.

- Filosoferen met kinderen over kunst. Workshop filosoferen met kinderen aan de hand van een van de gesprekskaarten uit het pakket Op weg naar … De bakker van Eeklo’ tijdens Culturele Onderwijs Tentoonstelling in Bussum. Januari 2010.

- Een persoonlijke culturele kaart. Workshop voor docenten basisonderwijs in Antwerpen om aan de hand van een kaart als metafoor in beeld te brengen waar je eigen passie voor cultuur ligt, waar die vandaan komt en hoe je er richting aan kunt geven. Januari 2010

- Het alledaagse bijzonder maken. Workshop bij de onderwijsdag van 10 jaar Openbaar Onderwijs Groep te Veghel, gehouden in Zeeland. Hoe kun je de praktijk van erfgoed en kunst gebruiken om de alledaagse omgeving van kinderen bijzonder te maken. Januari 2010.

- Samen spreken over de kwaliteiten van activiteiten. Studieochtend voor de docenten van RICK in Weert. Hoe kunnen we ieders eigen idee over kwaliteit van activiteiten verdichten tot een gezamenlijk gedragen vocabulair om over dit onderwerp te kunnen spreken. Februari 2010

- In gesprek. Een bijeenkomst waarbij leerkrachten en vertegenwoordigers van culturele instellingen in Venray met elkaar in gesprek werden gebracht over de vraag: Is cultuureducatie eigenlijk wel belangrijk? Maart 2010

- Update beleidsplan cultuureducatie. Voor de icc-ers van marktplaats CUBE Bernheze werd een middag georgansieerd waarop het beleidsplan cultuureducatie kritishc werd bekeken. En waar een aanzet werd gemaakt om een update van dat plan uit te gaan werken in de komende vier jaar. Maart 2010.

- Wie verre reizen doet kan veel verhalen. Een inspiratiemiddag over cultuureducatie voor de leerkrachten van de Gabriëlschool in Delft. Op verzoek van VAK-Delft werd een bijdrage geleverd aan het thema Afscheid. Maart 2010.

- Centra voor de kunsten en de BSO. Op verzoek van Kunstbalie werd een bijeenkomst georganiseerd waarin met onderwijsspecialisten van Cantra voor de Kunsten werd verkend welke rol zijn zouden kunne spelen in de BSO. Juni 2010

- Volkscultuur ? ’t is maar hoe je het bekijkt. Tweede studiedag in het kader van de programmalijn Volkscultuur Provincie Limburg (NL) Presentatie van de pilotprojecten in Gennep, Roerdalen en Berg aan de Maas. Actualisering van de stand van zaken en stappen voor de toekomst. Juni 2010

- Masterclass publieksbemiddeling Op verzoek van BAM (Steunpunt voor beeldende, audiovisuele en mediakunst www.bamart.be ) en Locus (steunpunt voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen www.locusnet.be ) wordt in september en oktober 2010 een masterclass gegeven die als doel heeft om publieksbemiddelaars van Belgische musea en kunstcentra middelen te verschaffen om een brug te slaan tussen de collecties en de bezoeker. Daarbij ligt de focus vooral op de diversiteit van de bezoekers:   ..

‘Als je mensen in een museum ontmoet, zou je kunnen denken dat ze allemaal hetzelfde zien. Maar is dat wel zo?  Stel, je ontmoet er 3 personen: een curator, een bezoeker en een kunstenaar. En met elk van hen drink je een kop koffie na afloop van hun bezoek. Uit hun reacties zou je waarschijnlijk niet denken dat ze dezelfde tentoonstelling gezien hebben. Want alle drie geven ze betekenis aan de tentoonstelling vanuit hun eigen referentiekader.

Maar wat voor deze mensen geldt, geldt eigenlijk voor élke individuele bezoeker. Iedere

bezoeker geeft betekenis aan wat hij ervaart vanuit een eigen context en perspectief. Je zou kunnen zeggen dat er evenveel tentoonstellingen zijn als bezoekers.

De publieksbemiddelaar heeft als moeilijke taak om een brug te slaan tussen dit erg diverse publiek en de kunst die getoond wordt in een tentoonstelling of museum.’

Meer informatie: http://www.locusnet.be/portaal/Locus/Publiekswerking/Publieksbemiddeling/  en http://www.bamart.be/pages/detail/nl/5050

- Volkscultuur? ’t Is maar hoe je het bekijkt. Eerste studiedag in het kader van de programmalijn Volkscultuur Provincie Limburg (NL) over manieren waarop volkscultuur geactualiseerd kan worden en de start van drie pilotprojecten. Oktober 2009

- Make the match. In opdracht van Kunstfactor werd een studiedag georganiseerd voor museummedewerkers. Welke betekenis kan een museum hebben voor amateurkunstenaars. http://www.kunstfactor.nl/engine?app=kunstfactor&service=classmanager:7003&cmd=open&id=330&source=searchmodel

- Inspiratiedag icc-ers Noord Brabant. Op 17 november 2010 was ik op verzoek van de B5 (vijf grote steden in Noord Brabant) dagvoorzitter op een inspiratiedag over cultuureducatie. Nast een lezing over de toekomst van educatie waarin creativiteit, innovatie en ondernemerschap centraal stonden werd ook een workshop verzorgd rondom het pakket: Op weg naar de Bakker van Eeklo.

- Wilde ganzen sessie. New shoes today participeert in een project rondom de herinrichting van vestingsteden. Tijdens een wilde ganzen sessie op 8 september participeerde ik in een brainstorm rondom dit project. http://www.projectmanoevres.eu/over.html

- CQ en muziek. Een workshop op een studiedag voor het basisonderwijs in Breda over cultuureducatie. Hoe kan met behulp van muziek creativiteit bevorderd worden, was de vraag die centraal stond. John Cage was met zijn 4’33’’ het uitgangspunt van deze workshop. Het ging er met name om hoe de cursus ICQ toepasbaar gemaakt kon worden met muziek. http://www.icqweb.eu

- School en beeld. Voor Kaliber in Tilburg werden in 2011 op diverse scholen in Tilburg, Zeist en Eindhoven workshops uitgevoerd als onderdeel van een begeleidingstraject. De workshop was steeds gericht op het ver-beelden van visie en ideeën om van daaruit op de eigen praktijk en functioneren te reflecteren.

- Het alledaagse bijzonder maken. Een workshop voor de deelnemers aan het Brede schoolproject van Cultuurnetwerk Nederland. Hoe kun je op een eenvoudige manier de omgeving van de school, waarin de kinderen dagelijks verkeren, ‘tot spreken brengen’. Het toepassen van vormgevingsprincipes die kunstenaars hanteren op de vanzelfsprekende omgeving waarin je leeft, kan er toe leiden dat die alledaagse omgeving bijzonder wordt. Februari 2011.

- New Shoes Today werkt nieuw. Een workshop tijdens de ontwikkelweek van New Shoes Today op zoek naar de vraag: Wat is het nieuwe werken?’ In de workshop namen we de eigen praktijk van de organisatie als beeld en gingen op zoek naar het ‘verhaal dat er achter zit’. In de vorm van Klokhuisfilmpjes werd dat achterliggende verhaal zichtbaar gemaakt. Mei 2011. http://www.newshoestoday.com

- Wat hebben rekenen en taal en kunsteducatie met elkaar te maken? Een workshop tijdens de Summerschool van SKVR in Rotterdam ging in om de overeenkomsten en verschillen tussen enerzijds rekenen en taal en anderzijds kunsteducatie. Juli 2011. http://www.skvr.nl/summerschool

- Verbinding kunsteducatie met andere sectoren. Het jaarlijkse KunstFactorLive, dit jaar in Rotterdam, stond dit jaar in het teken van ‘Beroepstrots’. Als onderdeel van het programma werd een workshop gegeven over de mogelijkheden die kunsteducatie andere sectoren kan bieden. In de workshop werd een korte lezing gegeven over de gezamenlijke doelen van kunst en de samenleving. Daarna werd ingezoomd op een aantal mogelijke verbindingen en werd een onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden voor inspirerende verbanden. September 2011. http://www.kunstfactor.nl/kunstfactorlive

- Kennismaken met het onderwijs. Factorium Tilburg hield een studiedag voor haar docenten om sterk in te zoomen op het onderwijs. Op die studiedag werd een lezing verzorgd die inging op de spagaat waarin het onderwijs zich bevindt. Daaraan verbonden werd een workshop verbonden die als doel had de aanwezige docenten te laten ervaren wat hun toegevoegde waarde kan zijn voor het onderwijs als je uitgaat van het gegeven dat het doel van de gezamenlijke inspanningen gericht is op de ontwikkeling van kinderen. November 2011.

- BIK en erfgoed. Voor de BIK-opleiding in Amsterdam werd een actieve workshop gegeven om de BIK-kers in aanraking te laten komen met de mogelijkheden van erfgoed in de context van hun toekomstige werk op de basisscholen in Amsterdam. December 2011. In Utrecht werd twee maanden later een vergelijkbare workshop gegeven voor de Utrechtse BIKkers. In januari 2013 werd die dag nog eens herhaald voor de gezamenlijke BIK-kers van Utrecht en Amsterdam, die pas van start zijn gegaan met hun scholing.

- Wat hebben rekenen en taal met cultuureducatie te maken? Een workshop voor de icc-ers van VAK-Delft die zich verdiepten in het leggen van verbanden tussen cultuureducatie en andere schoovakken. Rekenen en taal kunnen op een grote belangstelling rekenen van collega's, Dus als daar een verbinding met cultuur kan worden gelegd, komt dat het draagvlak voor cultuureducatie zeker ten goede. Maart 2012

- Erfgoed is van alle tijden. Minor cultuureducatie Fontys Pabo's. Een lezing over de omgang met erfgoed in de klas voor de studenten van de Fontys Pabo's die zich in de minor cultuureducatie verdiepen. Mei 2012. Mei 2013

- Spaghettidag Kaleidoscoop Maastricht. Een workhsop voor cultuuraanbieders die zich actief oriënteren op nieuwe ontwikkelingen in cultuureducatie in de stad. Talentontwikkeling staat daar centraal. Hoe kun je daar als aanbieder bij aansluiten? En wat heeft dat te betekenen voor vorm-gevers van de toekomst? Juni 2012.

- Inspiratie voor de toekomst. Een teamdag voor de docenten van het CvK Roosendaal bij de start van het nieuwe jaar. De dag stond in het teken van het zoeken naar een nieuwe koers als gevolg van de bezuinigingen op de instelling. Nadat we intensief gekeken hebben naar de reden waarom we ooit voor dit vak gekozen hebben, hebben we alternatieve wegen onderzocht die vorm en inhoud geven aan het belang dat de docenten hechten aan cultuureducatie in Roosendaal. De workshop werd afgesloten met het formuleren van een andere taal om dat belang onder de aandacht van het publiek te brengen. 16 augustus 2012.

- Wat hebben taal en rekenen met cultuuredcuatie te maken? Een inspiratie en netwerkbijeenkomst voor de icc-ers van KU+CU die actief zijn in Weert, Cranendonk en Heeze-Leende. Op zoek naar de overeenkomsten van de reden om taal, rekenen en cultuur aan kinderen aan te bieden wordt snel duidelijk dat die leergebieden een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Als die overeenkomst eenmaal is vastgesteld, is het eenvoudig om de connectie ook op de werkvloer te maken. 19 september 2012.

- Museummediation in transition. Op deze studiedag in M-Leuven modereerde ik twee gepspreksronden waarin we op zoek gingen naar leermodellen die bruikbaar zijn in een digitale werkelijkheid van de toekomst. En de vraag hoe musea in die wereld een leerbron kunnen zijn voor kinderen. De gespreksronden werden ingeleid door Meia Wippo van De Waag Society en Jef Staes van EOI. 10 oktober 2012.

- Creativiteit op school. Een workshop voor leerkrachten in Delft waarin een praktische verkenning werd uitgevoerd van manieren waarop je creativiteit in je onderwijs kunt verweven. 31 oktober 2012.

- Erfgoed op school. Op Jan Ligthartschool Rendierhof in Tilburg werd op 20 september 2012 een teamdag uitgevoerd waarin het kennismaken met de mogelijkheden van erfgoed centraal stond. In een lezing werd eerst de verbinding gelegd tussen erfgoed en actueel onderwijs. Daarna maakten de teamleden aan den lijve kennis met twee benaderingen van erfgoed. Erfgoed 'ter sprake brengen' en erfgoed 'tot spreken brengen'.

- Creativiteit beoordelen en evalueren. De docenten van de lerarenopleiding Artesis in Antwerpen werkten samen met studenten een jaar lang aan mogelijkheden om creativiteit een vanzelfsprekende plek te geven in onderwijs. Als afsluiting van dit traject werd voor de docenten van de lerarenopleiding een studiedag ingericht waarin we een model ontwikkelden waarmee creativiteit beoordeeld en geëvalueerd kan worden.

- Faciliteren van vorm-gevers van de toekomst. Een workshop op de inspiratiedag van Cubiss: Hoofd in de wolken, voeten op de grond. 13 november 2012.

- Wat hebben rekenen en taal met cultuureducatie te maken? Een zoektocht naar verbindingne tussen cultuuredcuatie en rekenen en taal voor directies en leerkrachten van de scholen van CultuurPost Bladel, in Tilburg. 13 maart 2013.

- Rekenen en taal zijn zo 2012. Een werklunch met de scholen en instellingen van CultuurPunt Eersel/Bergeijk. 24 april 2013.

- Inspiratiedag muziek. Start van een traject doorlopende leerlijn muziek op de Sint Franciscus in Biezenmortel voor De Zuivelfabriek. 7 juni 2013.

- Vergroot je CQ. Workshop op de Dag van de Cultuureducatie De Meervaart Amsterdam, 5 november 2013

- De Culturele Ladekast. Workshop om kennis te maken met de Culturele Ladekast, een instrument doorlopende leerlijnen cultuureducatie, dat is ontwikkeld door de vijf grote gemeenten in Brabant. 1 oktober, 11 november en 17 december 2013.

- Studiedag kunstsectie Novalis College Eindhoven. Op zoek naar een gezamenlijk toekomstbestendig verhaal voor de  kunstvakken op het Novalis College. MU-Eindhoven 13 november 2013

- Startbijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit Zwolle. Op verzoek van de Muzerie in  Zwolle een inhoudelijke startbijeenkomst over kwaliteit van cultuureducatie en onderwijs. 4 december 2013.

- Creativiteit en onderwijs in de 21e eeuw. Workshop over creativiteit in het onderwijs op studiedag Cultuureducatie in Amsterdam, MOCCA, 2 april 2014

- Cultuur verbinden met onderwijs, Studiedag Spoorzoeker Breda, 6 oktober 2014

- Visie en draagvlak cultuureducatie. Dagdeel icc-cursus Bergen op Zoom, 5 november 2014

- Shift happens! Wat nu? Studiedag docenten Kumulus Maastricht, 28 augustus 2014

- Hoe maak je van cultuur onderwijs? Studieochtend oriëntatie verbinden cultuur met onderwijs Oosterschelderegio Zeeland, 5 november 2014

- Cultuur in de Schatkamer. Studiedag team De Schatkamer Zwolle, oriëntatie op visie op cultuureducatie, 28 november 2014

- Leren van cultuur. Studiedag team De Leeuwenkuil Deventer, oriëntatie op verbinden cultuur met onderwijs, 20 oktober 2014

- Kunst = investeren in de toekomst. Startbijeenkomst cultuureducatie op de dr. De Visserschool, Breda, 2 april 2015

- Studiemiddag Cultuuronderwijs NOBEGO. Een startbijeenkomst ter oriëntatie op een ontwikkelingstraject cultuureducatie op de scholen van de NOBEGO-groep, Oosterschelderegio, Zeeland, 13 mei 2015

- Visie op cultuureducatie, studiemiddagen voor teams van de Klimop en Kameleon, Weert i.o.v. RICK, 1 en 28 april 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media